وبلاگ

انواع پسماند

 

پسماند عبارتست از تمام مواد زائد حاصل از فعالیتهای انسان و حیوان که معمولا جامد بوده و غیرقابل استفاده و بی مصرف می باشند. طبق تعریق قانون مدیریت پسماند، این کلمه به مواد جامد، مایع و گاز (غیراز فاضلاب) گفته می شود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده زائد تلقی می شود.

مدیریت پسماندها عبارتست از یک مجموعه مقررات منسجم و سیستماتیک راجع به کنترل تولید، ذخیره، جمع آوری، حمل و نقل ، پروسه و دفع پسماندها، منطبق بر بهترین اصول بهداشت عمومی، اقتصاد، حفاظت از منابع، زیباشناختی و سایر ملزومات زیست محیطی و آنچه برای عموم مورد توجه است. با این تعریف مدیرت پسماندها تمام موارد اداری، مالی، قانونی، طراحی و کارهای مهندسی را در بر می گیرد که در آن راه حلهای مسائل و مشکلات پسماندهای جامد از طرف اهالی به عهده دولت گذاشته شده است. راه حلها ممکن است شامل یک رابطه پیچیده میان بخشی بین رشته هایی مانند علوم سیاسی، برنامه ریزی محلی و شهری ، جغرافیا، اقتصاد، بهداشت عمومی ، جامعه شناسی ، آمار ، ارتباطات و حفاظت از منابع و همچنین مهندسی و علم مواد باشد .
اصطلاح پسماندها عام بوده و شامل تمام منابع و انواع دسته بندیها ، ترکیبات و خواص مختلف میباشد. پسماندهای که باید دور ریخته شوند ، ممکن است برای دیگران و یا در موقعیت دیگری دارای ارزش باشند ولی برای صاحب آن با ارزش نباشند و باید دور ریخته شوند.

#انواع_پسماند:
 بر اساس قانون مدیریت پسماند، پسماندها به پنج گروه تقسیم شده اند که انواع آن به همراه تعاریف مربوطه در ادامه آورده شده است:
١) #پسماندهای_عادی: به کلیه پسماندهایی گفته می شود که بصورت معمول از فعالیتهای روزمره انسانها در شهرها، روستاها و خارج از آنها تولید می شود. از نمونه این پسماندها می توان به زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی اشاره نمود.
٢) #پسماندهای_پزشکی (بیمارستانی): به کلیه پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستانها، مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاههای تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته می شود. سایر پسماندهای خطرناک بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است.
٣) #پسماندهای_ویژه (خطرناک): به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به دلیل بالابودن حداقل یکی از خواص خطرناکی از قبیل سمیت، بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی، کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند، جزو پسماندهای ویژه محسوب می شوند.
٤) #پسماندهای_کشاورزی: به پسماندهای ناشی از فعالیتهای تولیدی در بخش کشاورزی گفته می شود از قبیل فضولات، لاشه حیوانات (دام، طیور و آبزیان)، محصولات کشاورزی فاسد یا غیرقابل مصرف.
٥) #پسماندهای_صنعتی: به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیتهای صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می شود از قبیل براده ها، سرریزها و لجنهای صنعتی.
آگاهی از ترکیبات پسماند برای ارزیابی و انتخاب تجهیزات جمع آوری، پردازش، برنامه های طراحی و .... لازم است. از سوی دیگر برای شناسایی پسماندهای خطرناک لازمست از ماهیت و ترکیبات داخل پسماند آگاهی کافی وجود داشته باشد. نسبت بین ترکیبات مختلف پسماند های شهری به عوامل متعددی بستگی دارد که از آن جمله میتوان به سطح رفاه مردم، طرز تلقی مردم از مصرف انواع مواد و طریقه بسته بندی مواد اشاره نمود.
جابجایی، ذخیره و پروسه در محل:
جابجایی، ذخیره و پروسه پسماندها در محل تولید ، قبل از اینکه جمع آوری گردند، دومین عنصر موظف از شش عنصرموظف در مدیریت پسماندها بشمار می رود. چون این عنصر اثرات مهمی در بهداشت عمومی، عناصر موظف بعدی و طرز تلقی عموم از سیستم مدیریت پسماند خواهد داشت، فهم آن بسیار مهم بوده و ذیلا در حد اجمال تشریح می گردد.
توجه به نکات ایمنی در امر جابجایی، ذخیره و پروسه در محل پسماندها ضروری است چرا که برخی از پسماندها خطرناک بوده و عدم رعایت مسائل ایمنی در مراحل مختلف جابجایی، ذخیره و پروسه در محل پسماند می تواند منجر به بروز حوادث شود. همچنین برخی از پسماندهای خطرناک ناسازگار بوده و لازمست در مورد اینگونه پسماندها دقت لازم صورت پذیرد.

پسماندهای خطرناک

همانگونه که از اسم پسماندهای خطرناک بر می آید، اینگونه پسماندها درصورت عدم دقت و مراقبت کافی در مدیریت آن می تواند منجر به صدمات جبران ناپذیری به انسانها، حیوانات، محیط اطراف و تاسیسات و تجهیزات شود. به دلیل اهمیت مدیریت مناسب و اصولی اینگونه پسماندها، کشورهای مختلف قوانین و مقررات خاصی را برای مدیریت آن در مراحل تولید، ذخیره، جابجایی، حمل و نقل و دفع نهایی وضع نموده اند.
 
اهمیت پسماندهای خطرناک در ایجاد مخاطرات بهداشتی
رشد فزایندۀ تولید مواد شیمیایی و همچنین مصرف این مواد در فرایندهای مختلف صنعتی از نشانه های بارز یک جامعۀ صنعتی به شمار می رود. گرچه استفاده از این مواد در شاخ ههای مختلف تا حد زیادی باعث توسعۀ اقتصادی گردیده است، اما مطالعات و تجربیات نشان می دهند که اثرات سوء قابل توجهی در ارتباط با این مواد موجود می باشد. اثرات سوءناشی از پسماندهای خطرناک بسیار متفاوت و متنوع می باشند. برخی از این اثرات، کوتاه مدت و شدید هستند. مسمویت های حاد توسط مواد شیمیایی خطرناک مثال بارزی از این نوع اثرات هستند. تجربیات سایرکشورها نشان می دهند که در این خصوص کودکان در گروه سنی 1 تا 10 سال گروه بحرانی تحت تأثیر هستند. دستۀ دیگر از اثرات بهداشتی، اثرات دراز مدت هستند، این عوارض در مدت زمان نسبتاً طولانی بارز میشوند، که بیشتر به خصوصیات سمیت، تجمع پذیری زیستی  سرطان زایی، جهش زائی، مواد شیمیایی مربوط می گردند. براین اساس ترکیب شیمیایی یک مادۀ زائد به لحاظ ایجاد سمیت، سرطانزایی ایجاد اثرات سوء برجنین و نوزاد و همچنین پدید آوردن جهش و احتمالاً سایر تأثیرات سوء باید مورد شناسایی قرار گیرد. لازم به ذکر است آنچه که برخی از پسماندهای خطرناک را مهمتر از برخی دیگر جلوه می دهد وسعت استفاده و کاربرد آن در بخش های مختلف اقتصادی است.

نویسنده کفش ارک